Dành cho người chơi trên 18 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.